Daycott Apple Urn

Daycott Apple Urn at The Draycott Hotel